هزینه نصب محصولات بعهده مشتری می باشد

هزینه ایاب و ذهاب در موارد ذیل رایگان می باشد

هزینه ایاب و ذهاب در موارد ذیل از مشتری دریافت می گردد

هزینه لوازم مصرفی و سایر خدمات (لوله کشی، سیم کشی، سوراخکاری) با توافق مشتری قبل از انجام کار می باشد

مدت زمان ارائه خدمات حداکثر 24 ساعت بعد از ثبت اطلاعات مشتری در خدمات مرکزی داتیس

نکته: در مواردی که ارائه خدمت نیاز به قطعه باشد مدت زمان حداکثر 72 ساعت