اجاق گاز

1.محل قرار گرفتن اجاق گاز برش خورده باشد. (طبق ابعاد برش مشخص شده بر روی کارتن)
2.فاصله شیر از طرفین حداق 35 سانتی متی باشد.
3.طول شیلنگ گاز حداکثر 150 سانتی متر باشد.
4.کشو زیر اجاق گاز با دیواره انتها حداقل 15 سانت فاصله داشته باشد.
5.شیر اجاق در دسترس باشد.
6.از دوراهی هرگز استفاده نشود.

هود

1.دیوار محل نصب هود استحکام داشته باشد.
2.خروجی هوا مناسب باشد.
3.فاصله گاز تا هود حداقل 65 سانتی متر باشد.
4.حتما از محافظ برق استفاده شود.

فر

1.محل نصب (صفحات کابینت) باید تحمل حرارت حداقل 120 درجه سانتی گراد را داشته باشد.
2. کف باکس فر حتما برش داده شود.

3. قسمت های الکتریکی و کابل های استفاده شده داخل باکس قرار نگیرد (سیم و کابل).
4.محفظه محل نصب باید قابلیت جریان هوا را داشته باشد.

5.طول شیلنگ گاز حداکثر 150 سانتی متر باشد.
6. شیر گاز در دسترس  و خارج از باکس فر قرار بگیرد.

7.به ابعاد محل قرارگرفتن فر در دفترچه راهنما دقت شود.

8.حتما از محافظ برق استفاده شود.

ماکروویو

1.ماکروویو 1.5 متر از سطح زمین فاصله داشته باشد.

2. این وسیله را نزدیک به آب یا زمین های مرطوب قرار ندهید.

3. محل نصب (صفحات کابینت) باید تحمل حرارت حداقل 120 درجه سانتی گراد را داشته باشد.

4. کف باکس ماکروویو برش داده شود.

5. قسمت های الکتریکی و کابل های استفاده شده داخل باکس قرار نگیرد (سیم و کابل).

6.محفظه محل نصب باید قابلیت جریان هوا را داشته باشد.

7.به ابعاد محل قرارگرفتن ماکروویو در دفترچه راهنما دقت شود.

8.حتما از محافظ برق استفاده شود.