مدت زمان ضمانت محصولات داتیس

مــــدت زمـان پشـــــتیبانی از

محصولات 10 سال می باشد

اعــــــــتبار ضـــــــمانت فـــــر از

تاریخ نصب 18 ماه می باشد

اعـــتبار ضمانت اجــــاق گاز از

تاریخ نصب 24 ماه می باشد

اعـــــتبار ضـــــمانت هــــــود از

تاریخ نصب 24 ماه می باشد

اعــــــــتبار ضـــــــمانت سینک از

تاریخ درج شده بر روی کارتن 18

ماه می باشد

اعــــــــتبار ضـــــــمانت مایکروویو از

تاریخ نصب 18 ماه می باشد

اعتبار ضمانت قطعات تعویض شده از

تاریـــــــخ تعویض 6 ماه می باشـــــــــــد

اعــــــــتبار ضـــــــمانت آون توستر

از تاریخ درج شده بر روی کارتن

24 ماه می باشد