چگونه فرزندان صالح تربیت کنیم

چگونه فرزندان صالح تربیت کنیم:

به طور یقین برای داشتن فرزندان صالح پس از اینکه فرد به خدا توکل می کند، باید اعمالی را نیز انجام دهد تا نتیجه آن را در مورد فرزند خود مشاهده کند.

مهم ترین عامل تربیت فرزندان صالح پرهیز از ارتزاق حرام است. تمامی مباحث تربیتی یک طرف و لقمه حلال هم یک طرف!

با وجود درآمد نامشروع و حرام تمامی تلاش های تربیتی بی نتیجه است.کسب حرام باعث می شود که فرزندان آدمی ناصالح باشند.
لقمه حرام باعث می شود که انسان در مقابل ولی خدا و امام عصر خویش بایستد و بجنگد. همچنان که در واقعه عاشورا امام حسین (علیه السلام) فرمود: “ملئت بطونهم من الحرام” شکم های آنها از حرام پرشده است.
لقمه حرام باعث می شود که انسان حق را نپذیرد وبه باطل گرایش داشته باشد.
لقمه حرام، صیرت را از انسان می گیرد. لقمه حرام نه تنها باعث نمی شود که روزی انسان زیاد شود بلکه روزی انسان را کم می کند و برکت از رزق و زندگی برداشته می شود.
تربیت قبل از تولد
مـلامحمدتقى مجلسى از علماى بزرگ اسلام است .
وى در تربیت فرزندش اهتمام فراوان داشت و نـسـبـت به حرام و حلال دقت فراوان نشان مى داد تا مبادا گوشت و پوست فرزندش با مال حرام رشد کند.
مـحمدباقر، فرزند ملامحمدتقى، کمى بازیگوش بود.
شبى پدربراى نماز و عبادت به مسجد جامع اصـفـهـان رفـت . آن کـودک نـیـز همراه پدر بود. محمد باقر در حیاط مسجد ماند و به بازیگوشى پرداخت .
وى مشک پر از آبى را که در گوشه حیاط مسجد قرار داشت با سوزن سوراخ ‌کرد و آب آن را بـه زمـین ریخت .
با تمام شدن نماز، وقتى پدر از مسجد بیرون آمد، با دیدن این صحنه، ناراحت شد.
دست فرزند را گرفت و به سوى منزل رهسپار شد. رو به همسرش کرد و گفت: مى دانید که مـن در تربیت فرزندم دقت بسیار داشته ام.
امروز عملى از او دیدم که مرا به فکر وا داشت.
با این که در مورد غذایش دقت کرده ام که از راه حلال به دست بیاید، نمى دانم به چه دلیل دست به این عمل زشت زده است .
حال بگو چه کرده اى که فرزندمان چنین کارى را مرتکب شده است ؟
زن کمى فکر کرد و عاقبت گفت : راستش هنگامى که محمد باقر رادر رحم داشتم ، یک بار وقتى به خانه همسایه رفتم ، درخت انارى که درخانه شان بود، توجه مرا جلب کرد.
سوزنى را در یکى از انارها فرو بردم و مقدارى از آب آن را چشیدم .
ملامحمدتقى مجلسى با شنیدن سخن همسرش آهى کشید و به راز مطلب پى برد.
اگر در روایات اسلامى تاکید شده که خوردن غذاى حرام ولو اندک در نطفه تاثیر سوء دارد به همین جهت است.
لذا بزرگان علم تربیت گفته اند: تربیت قبل از تولد شروع مى شود.
غذا بر روان آدمی تأثیر دارد
غذاى حرام بر روح و روان انسان بسیار تأثیر گذاره و این تأثیر بر روان فرزند به هیچ وجه قابل انکار نیست نطفه ای که با لقمه حرام بسته و رشد یافته چیزی جز خباثت نیست و چگونه می توان به چشم او امیدوار بود که به نامحرم نگاه نکند و یا با زبان غیبت نکند.
عالم ربانی مرحوم نراقی در کتاب معراج السعاده می نویسد:
دلی که از لقمه ‌حرام روئیده باشد، کجا و قابلیت انوار عالم قدس کجا و نطفه ای که از مال حرام هم رسیده باشد به مرتبه‌رفیع انس با پروردگار چکار، چگونه پرتو عالم نور بدلی تابد که غذای حرام آن را تاریک کرده و کی پاکیزگی و صفا برای نفسی حاصل می شود که کثافات مال شبهه ناک آن را آلوده و چرک آلود نموده باشد. (معراج السعاده انتشارات مطبوعاتی حسینی ص ۳۱۳)
تأثیرگذاری لقمه ی حرام بر نفس و جان آدمی و بر حقیقت هستی او است. بنابراین یکسانی اثر مال حلال و حرام در بدن انسان، مساوی با یکسانی اثر آن در روح و نهاد آدمی نیست و نباید بین این دو خلط کرد.
مادر مفاسد و گناهان، لقمه حرام است
یکی از مهم ترین عوامل قضا شدن نماز شب و نماز صبح لقمه حرام است. به گونه ای که یکی از بزرگان با خوردن چند لقمه از غذای یک فرد رباخوار (ندانسته) چهل شب نماز شبش ترک شده و به سختی برای نماز صبح بیدار می شده است.
لقمه حرام باعث می شود که دعای انسان مستجاب نشود. لقمه حرام مادر بسیاری ازمفاسد و رذایل بوده و مهم ترین ابزار شیطان است.
لقمه حرام قساوت قلب می آورد. لقمه حرام باعث می شود که انسان عاقبت بخیر نشود.
خبرگزاری میزان

به اشتراک گذاری مطلب